• توضیحات پروژه ها

احداث فونداسیون پایپرک های فاز 19 پارس جنوبی

نام پروژه احداث فونداسیون پایپرک های فاز 19 پارس جنوبی
کارفرما شرکت پتروپارس ایران
مشاور شرکت های سازه ونارگان
تاریخ شروع 90/04/12
تاریخ پایان 91/09/30
 • عکس شماره 1
 • عکس شماره 2

اجرای دیوار حایل، جاده دسترسی و پناهگاه تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین - سمنان - دشت

نام پروژه جاده دسترسی و پناهگاه تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین 
کارفرما شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران
مشاور شرکت طراحی ومهندسی صنایع انرژی ایران EIED
تاریخ شروع 91/05/18
تاریخ پایان 92/12/29
 • عکس شماره 1
 • عکس شماره 2

تکمیل عملیات ساختمانی تاسیسات تقویت فشار گاز اردستان - کاشان

نام پروژه تکمیل عملیات ساختمانی تاسیسات تقویت فشار گاز اردستان 
کارفرما شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران
مشاور شرکت مهندسی قدس نیرو
تاریخ شروع 92/12/12
تاریخ پایان 94/06/31
 • عکس شماره 1
 • عکس شماره 2

EPCاتصال تاسیسات تقویت فشارخط لوله پنجم ، خورموج ، آبپخش ، سردشت به خط لوله ششم و راه اندازی ایستگاه ها به روش

نام پروژه اتصال تاسیسات تقویت فشارخط لوله پنجم ، خورموج ، آبپخش 
کارفرما شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران
مشاور شرکت ستیران
تاریخ شروع 94/08/20
تاریخ پایان 95/06/20
 • عکس شماره 1
 • عکس شماره 2

PCاحداث ایستگاه کنترل فشار گاز نیزار به روش

نام پروژه احداث ایستگاه کنترل فشار گاز نیزار به روش PC
کارفرما شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران
مشاور شرکت مهندسی مشاور استوا
تاریخ شروع 94/03/19
تاریخ پایان 94/12/19
 • عکس شماره 1

 • عکس شماره 2

EPCاحداث تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین - سمنان - دشت به روش

نام پروژه احداث تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین - سمنان
کارفرما شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران
مشاور شرکت طراحی ومهندسی صنایع انرژی ایران EIED
تاریخ شروع 87/12/01
تاریخ پایان 91/09/10
 • عکش شماره 1
 • عکس شماره 2
تمامی قوانین سایت محفوظ می باشد.
Powered by PARS DATA